Ślad węglowy organizacji – jakie są korzyści z weryfikacji?

Skutki związane z efektem cieplarnianym pogłębiają się z roku na rok, co zauważalne jest gołym okiem. Coraz większa uwaga przykładana jest między innymi do śladu węglowego, który generowany jest przez niektóre firmy. Ślad węglowy organizacji to narzędzie stosowane w celu dokonania oceny efektywności środowiskowej danego przedsiębiorstwa. Do weryfikacji śladu węglowego zobligowana jest każda organizacja, która chce być konkurencyjna klimatycznie. Jakie są inne korzyści z jego weryfikacji?

Co to jest ślad węglowy organizacji?

Postępujące zmiany klimatyczne są aktualnie jednym z ważniejszych problemów środowiskowych. W celu ograniczenia negatywnych zmian podejmowane są liczne działania mające na celu między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych. Pod pojęciem „ślad węglowy” kryje się całkowita suma wyemitowanych gazów cieplarnianych (GHG), które w mniejszym bądź większym stopniu związane są z działalnością danej organizacji. Ślad węglowy organizacji mierzy się w ujęciu rocznym, uwzględniając emisję gazów cieplarnianych, do których zalicza się między innymi dwutlenek węgla, metan oraz podtlenek azotu. Pod uwagę bierze się też emisje innych gazów, do których zalicza się wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, trifluorek azotu oraz heksafluorek siarki. Miarą śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e). Pierwszym krajem, w którym zajęto się liczeniem śladu węglowego, była Wielka Brytania. Związane to było z faktem, że w państwie tym w znacznym stopniu przekraczane były normy emisji gazów.

Ślad węglowy organizacji
Ślad węglowy

W jaki sposób obliczyć ślad węglowy organizacji?

Obliczenie śladu węglowego najczęściej rozpoczyna się od zebrania danych i przygotowania odpowiednich arkuszy kalkulacyjnych ze źródłami emisji. Dane należy przeanalizować z okresu 12 miesięcy. Do najważniejszych czynników wpływających na emisję zalicza się wykorzystywaną w organizacji energię elektryczną i cieplną. Nie bez znaczenia pozostaje również ilość zużytego paliwa, a także odprowadzane ścieki i woda. Uwagę należy zwrócić też na recykling oraz usuwanie odpadów, a także podróże służbowe pojazdami, czy też koleją oraz transport. Kalkulator śladu węglowego przekształca każde źródło energii, podróży i odpadów na tony CO2 na rok, stosując do tego celu współczynniki konwersji emisji. W obliczeniach emisje mogą obejmować trzy zakresy:

  • zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie, do których zalicza się np. spalane w urządzeniach lub pojazdach paliwa, czy też wycieki gazów z systemów chłodniczych,
  • zakres 2 obejmuje emisje pośrednie, pochodzące z energii elektrycznej, cieplnej lub pary czy chłodu,
  • zakres 3 obejmuje pozostałe emisje, które znajdują się poza kontrolą organizacji.

Jakie są korzyści z weryfikacji śladu węglowego organizacji?

Wiele organizacji zastanawia się, czy warto prowadzić w swojej działalności analizy carbon footprint. Swoje obawy uzasadniają tym, że uzyskany przez nie wynik może być zbyt wysoki. Pamiętać należy jednak, że ryzyko stanowi ważny element każdej podejmowanej przez jednostki organizacyjne decyzji. Weryfikacja śladu węglowego daje organizacjom wiele możliwości rozwoju, a także poprawy jej wydajności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Korzyści wynikające z określenia śladu węglowego można podzielić ogólnie na środowiskowe, ekonomiczne oraz wizerunkowe. Do najważniejszych korzyści związanych z badaniem śladu węglowego organizacji zalicza się:

  • ograniczenie negatywnego oddziaływania na klimat, które wynika z prowadzonych przez daną organizację działań,
  • spełnienie restrykcyjnych wymagań odnośnie śladu węglowego,
  • zdobycie znacznej przewagi wśród konkurencji,
  • uznanie wśród partnerów biznesowych i możliwość zyskania nowych kontraktów.

Ważną korzyścią związaną z weryfikacją śladu węglowego jest możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie, co może wpływać korzystnie na wzrost efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa i pozwalać jednocześnie ograniczać koszty. Na podstawie szczegółowych analiz możliwe jest wdrożenie korzystnych dla środowiska rozwiązań – zarówno w kwestii samego procesu produkcji, jak i pozostałych elementów, do których zalicza się np. łańcuch dostaw. Wiele podmiotów współpracujących z danym przedsiębiorstwem przywiązuje dużą wagę do raportowania kwestii środowiskowych, do których zalicza się między innymi emisja gazów cieplarnianych. Wykonanie wiarygodnych badań pomoże więc w zyskaniu przez organizację weryfikującą ślad węglowy uznania partnerów biznesowych.