Raportowanie ESG – kto ma obowiązek raportowania?

Skrót ESG oznacza czynniki pozafinansowe, które brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Po raz pierwszy wykorzystany został w raporcie pt. „Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World” z 2004 roku. Dlaczego raportowanie ESG jest ważne i kto ma obowiązek raportowania? Po odpowiedzi na pytania zapraszamy do naszego artykułu!

Co to jest raportowanie ESG?

ESG jest skrótem pochodzącym od angielskich słów environmental, social oraz corporate governance. To właśnie na te aspekty powinny zwracać uwagę firmy, dla których liczy się nie tylko sam klient, ale też polityka zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG, inaczej środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, jest rodzajem raportu, który pozwala firmom przedstawiać swoje działania, które nie są związane wyłącznie z ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Wymienione elementy w ramach ESG powinny tworzyć spójną całość, by firma była wiarygodna dla inwestorów. Wprowadzenie ESG może pomóc przedsiębiorstwie przyciągać nowych klientów, co jest szczególnie ważne przy rosnącym kryzysie klimatycznym i zmieniających się dynamicznie warunkach na rynku pracy.

Wskaźniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny

Pod wyżej wymienionymi elementami kryją się między innymi działania w zakresie ochrony środowiska. Wiążą się one z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, które dotyczą między innymi zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ilości zużywanych mediów, czy też gospodarowania odpadami. Jeśli chodzi o kryteria społeczne, szczególna uwaga zwracana jest na poszanowanie praw człowieka, walkę z dyskryminacją w miejscu pracy, wyrównywaniem szans, czy też przeciwdziałaniem korupcji. Ważną kwestią jest też rotacja zatrudnienia (dobrowolna lub przymusowa), poza tym uwagę zwraca się także na inwestowanie w szkolenia. W przypadku ładu korporacyjnego istotne są kwestie dotyczące struktury zarządu, wynagrodzeń oraz korupcji. Uwagę zwraca się też na zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dzięki wdrażanym działaniom firma może stać się bardziej wiarygodna, pozyskując nowych pracowników oraz dodatkowe źródła finansowania.

Kto ma obowiązek raportowania?

Obowiązek raportowania niefinansowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz dyrektywy NFRD i dotyczy dość wąskiej grupy podmiotów. Zarówno wymogi, jak i standardy dotyczące raportowania ESG są częścią zmian, które wiążą się między innymi ze zwiększaniem transparentności podmiotów. Aktualnie na terenie Unii Europejskiej obowiązek raportowania niefinansowego mają jednostki interesu publicznego, do których zalicza się spółki giełdowe, banki, ubezpieczycieli, czy też fundusze inwestycyjne. Podmioty te zobowiązane są przedstawić w sprawozdaniu z działalności raport z informacjami niefinansowymi, po spełnieniu 2 z 3 kryteriów:

  • zatrudniając powyżej 500 osób w roku obrotowym,
  • osiągając przychody ze sprzedaży przekraczające 170 mln zł rocznie,
  • posiadając aktywa i pasywa o wartości przekraczającej 85 mln zł.

Raportowanie ESG od 2023 roku

Od 2023 roku obowiązek raportowania dotyczyć będzie niemal wszystkich dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie.

Aby podlegać pod obowiązek raportowania spełnić należy 2 z 3 kryteriów:

  • zatrudnienia powyżej 250 osób w roku obrotowym,
  • osiągnięcia sumy bilansowej, która będzie przekraczać 85 mln zł,
  • uzyskania przychodów netto, które będą przekraczać 170 mln zł.

Raportowanie ESG od 2026 roku

Od 2026 r. raportowanie ESG dotyczyć będzie również notowanych na rynku unijnym małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych instytucji kredytowych. Do przygotowywania raportów ESG zobowiązane będą też wewnętrzne zakłady ubezpieczeń.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?