Audyt efektywności energetycznej

Białe Certyfikaty to zwyczajowa nazwa Świadectw Efektywności Energetycznej. Świadectwo to potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii końcowej wynikającej z przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej. Jest to szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy na planowane przedsięwzięcia. Może z nich skorzystać osoba fizyczna lub osoba prawna na podstawie przeprowadzanego audytu efektywności energetycznej oraz złożonego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

System białych certyfikatów ma za zadanie promowanie i wspieranie polityki oszczędzania energii. System został wprowadzony wraz z ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku, natomiast obecnie funkcjonuje na zasadach nowej ustawy z 20 maja 2016 roku. Polega on na przyznawaniu certyfikatów przedsiębiorstwom zużywającym energię, które planują wdrożyć przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii końcowej. Po ich uzyskaniu, wnioskodawca może je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii – zobowiązane do kupna i umarzania certyfikatów są przedsiębiorstwa energetyczne, które handlują lub dystrybuują energią.

Aby ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów należy wykonać audyt efektywności energetycznej, który uwzględni planowane przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii oraz wykaże średnioroczne oszczędności na poziomie co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe), tj. 418,68 GJ lub 116300 kWh.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej, które są niezwykle istotnymi dokumentami w procesie wnioskowania o wydanie świadectw charakterystyki energetycznej. Pierwszy z nich dołączany jest do wniosku, drugi – powykonawczy – opracowuje się jako potwierdzenie uzyskania oszczędności energii po wykonaniu przedsięwzięć (z audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, których oszczędność nie przekracza 100 toe, tj. 4186,8 GJ lub 1 163 000 kWh).

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

1) izolacja instalacji przemysłowych;

2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Skontaktuj się z nami