Obniżenie mocy zamówionej

Moc zamówiona stanowi element stałych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku lub przygotowaniem ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci cieplnej. Jej wartość jest stała i określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym.  Stosownie do § 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), to sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną. Powinna być to moc niezbędna do zapewnienia pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymywania normatywnej temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych oraz prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji. Sama korekta mocy zamówionej bez kosztów inwestycyjnych może przynieść oszczędność nawet 20% kosztów energii w skali roku.

Moc zamówiona może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania, lub dystrybucji, lub w umowie kompleksowej i jest ustalana co najmniej na okres 12 miesięcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2017 r. poz. 1988). Wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej może zostać złożony wyłącznie w terminie i formie przewidzianej w umowie.

Moc zamówiona często jest ustalana na podstawie nieaktualnych projektów budowlanych lub zaleceń samego dostawcy, co może powodować jej zawyżenie. Wpływa to bezpośrednio na wyższe rachunki dla użytkowników budynków. Wciąż istnieje błędne przekonanie, że zawyżona moc cieplna wpływa na bezpieczeństwo energetyczne budynków. Warto pamiętać, że prawidłowy dobór mocy zamówionej do potrzeb budynku pozwala na znaczne oszczędności, bez konieczności działań inwestycyjnych.

W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania w wyniku zmniejszenia mocy zamówionej konieczne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. Niektóre przedsiębiorstwa nakładają konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów będących podstawą wniosku o zmniejszenie mocy np. obliczenia zapotrzebowania na ciepło czy audyt energetyczny. Przeanalizujemy dla Państwa umowę na dostawę ciepła oraz sprawdzimy czy jest możliwość obniżenia mocy zamówionej. 

Skontaktuj się z nami