Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Od 1 października 2016 r. obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata. Dużym przedsiębiorstwem jest firma, która w ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek ze wskaźników:
-250 lub więcej osób zatrudnionych,
-43 mln. €  lub więcej sumy bilansowej
-50 mln € lub więcej rocznego obrotu. ​

METODYKA

Do wykonywania audytu energetycznego wykorzystywana jest norma PN-EN 16247 zawierająca wymagania dotyczące audytu energetycznego w różnych obszarach(budynki, transport, instalacje). Zgodnie z normą EN 16247-1 audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza i raport.

Audyt powinien opierać się na aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Szczegółowy przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa, tj. w instalacjach, budynkach i transporcie, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia oraz analiza ekonomicznej proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w oparciu, o analizę kosztową cyklu życia budynków czy instalacji przemysłowej.

WYNIK AUDYTU

Efektem naszych prac jest raport z audytu energetycznego zawierający:
-profil zużycia energii w przedsiębiorstwie,
-proponowane działania,
-zalecenia i harmonogram wdrożenia,
-założenia przyjęte do obliczania oszczędności,
-analizy ekonomiczne,
-informacje na temat dostępnych subwencji i dotacji

Skontaktuj się z nami